Szkoła Podstawowa nr 11

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Regulamin stołówki

REGULAMIN WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GDYNI

§ 1

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej  uprawnieni są:

1)      uczniowie

2)      pracownicy szkoły

ad 1-Pierszeństwo do korzystania z posiłków mają:

---  uczniowie z klas 0-3

--- wszyscy uczniowie korzystający z  dotacji przyznanej przez ośrodek  pomocy społecznej.

--- następnie uczniowie z klas 4-6

---  następnie uczniowie z klas    7 i 8

--- uczniowie , którzy mają wyjątkową sytuację (na podstawie podania od rodziców )

Pracownicy i uczniowie korzystają z posiłków na stołówce szkolnej.

§ 2

1. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zakresie żywienia może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej na podstawie decyzji wydawanych przez  ośrodki pomocy społecznej.

2. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej (przyznawanego z  darowizn

od sponsorów).

§3

Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce   szkolnej jest ustalona na podstawie przeliczenia kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie i ogłaszana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

Cena dla pracowników szkoły obliczana jest na podstawie kalkulacji całkowitych kosztów:

----- koszty wynagrodzeń kucharza ,pomocy kuchennej ,intendentki.

-----koszty produktów żywieniowych

---- media

---- koszty utrzymania stołówki

Zgodnie z §1 ust.2 szkoła może również prowadzić żywienie dla pracowników według zasady:

§4

1. Pracownicy zatrudnieni  na  stanowisku kucharza, pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której są zatrudnieni- zgodnie z art.15 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników nie będących Nauczycielami  Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowo-Wychowawczych Prowadzonych Przez Miasto Gdynia.

2. Dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników nie będących  nauczycielami —odpłatność  w pełnej  wysokości  uwzględniająca koszty przygotowania posiłku w tym: koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłku, koszty  wynagradzania pracowników stołówki, składki naliczane od tych wynagrodzeń a także koszty utrzymania stołówki.

§5

1.Opłaty ustalone na podstawie §3 oraz §4 ust.2 wnosi się w okresach miesięcznych z góry do 25 każdego  miesiąca , przelewem na konto szkoły.

Wyjątek stanowią opłaty za miesiąc wrzesień oraz styczeń. Terminy wpłat będą określane na bieżąco każdego roku kalendarzowego.

Wpłaty przyjmowane są tylko w formie  przelewów w  wyznaczonych terminach.

 

2.Opłaty za obiady można  dokonywać bezpośrednio na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni ,ul Wrocławska 52 81-553 Gdynia

Nr. Konta 84 1020 4900 0000 8402 3084 4590

3.W tytule należy napisać ; odpłatność  za obiady w SP 11 za jaki m-c , podać imię i nazwisko

oraz klasę ucznia ew. podać ilość dni jeżeli uczeń nie korzysta z obiadów przez cały miesiąc.

Opłaty przelewem należy dokonać po wcześniejszym sprawdzeniu kwoty do zapłaty.

 

4.Wpłata za  obiady   na konto szkoły musi wpłynąć  do przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc , w którym następuje korzystanie  z obiadów.

 

5.NIE MOŻNA SAMODZIELNIE DOKONYWAC ODPISÓW , KWOTĘ NALEŻY PRZED WPŁATA UZGODNIĆ Z INTENDENTEM  LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

W żadnym przypadku nie wolno zaokrąglać wpłat.

Wszelkie nieuzasadnione wpłaty będą zwracane .

 

6.Kwoty do wpłaty za pełen  miesiąc oraz terminy wpłat za obiady podawane są na stronie

Internetowej i ogłoszeniach w szkole ( wywieszane na drzwiach  stołówki i wejścia do szkoły.)

Przy wpłatach nalicza się  faktyczną ilość obiadów, pomniejsza się  o ilość odpisów z poprzedniego miesiąca , albo rezygnację z danego dnia tygodnia.

 

7.BRAK WPŁATY  w wyznaczonym terminie  spowoduje ,że uczeń nie  będzie mógł korzystać

z posiłków  do czasu uregulowania płatności lub dostarczenia dowodu przelewu w dniu rozpoczęcia żywienia.

8.Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłek

 

§6

1. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku   za każdy, z wyłączeniem pierwszego dnia  nieobecności, z zastrzeżeniem §5 . Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

2. Obowiązek odwoływania posiłków spoczywa na rodzicach (prawnych opiekunach ), którzy fakt ten zgłaszają do godz. 15-tej  w sekretariacie szkoły, telefonicznie ( 58  664 69 05 ) .                             Odpisy będą dokonane od następnego dnia od daty powiadomienia .  W przypadku braku zgłoszenia rodzic ponosi koszty niespożytego posiłku.

3. W przypadku planowanej nieobecności poszczególnych klas w szkole ( zorganizowanych, planowanych wyjść poza teren szkoły oraz planowanych zawodów sportowych ), należy zgłosić ten fakt  przynajmniej  trzy dni wcześniej, intendentce  lub w sekretariacie . w przypadku wycieczek jednodniowych nieobecność zgłaszają rodzice ( opiekunowie prawni dziecka) .  Nieobecność w przypadku wycieczek dwu i kilku dniowych zgłaszają wychowawcy z tygodniowym wyprzedzeniem. Po tym terminie  odpisy nie będą przyjmowane.

§7

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za  korzystanie z posiłku  w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy  nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku .

§8

Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój i dobre samopoczucie. Wielokrotność wydawania obiadu na stołówce szkolnej dostosowana jest do ilości osób spożywających posiłek.

I  --Zmiana   Klasy  1-4    godz.11. 30

II –Zmiana   Klasy „O’     godz.12.00

III –Zmiana  Klasy   5-8   godz.12.35

W wyjątkowych sytuacjach obiady wydawane są w innych godzinach niż zaplanowane .

Maksymalna ilość osób  korzystających z obiadów  to 180.

§ 9

Wyliczenie kosztów i informacja o wysokości opłaty za posiłek składana będzie corocznie organowi prowadzącemu  w terminie do 31  stycznia roku następującego po roku, za który składana jest informacja z podziałem na ;

1.opłata za posiłek  ucznia w oparciu o koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie.

2.opłatę za posiłek nauczycieli oraz pozostałych pracowników z podziałem na;

---- koszty surowca

---- koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń

---- koszty utrzymania stołówki.

3. W związku ze wzrostem kosztów przygotowania posiłków  Dyrektor może podwyższyć opłatę za obiady w trakcie roku szkolnego.

4. Wysokość opłaty za obiady podawana jest  Zarządzeniem Dyrektora w sprawie zmiany wysokości opłat za posiłek dla uczniów i pracowników niebędących nauczycielami.

 

 

Zatwierdził                                                                                          Dyrektor Szkoły

Gdynia  01.09.2019                                                          Sławomir Wiśniewski

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Stołówka szkolna Regulamin