Szkoła Podstawowa nr 11

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rekrutacja SP

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do klasy 1 sp składają potwierdzenie woli przyjęcia do dnia 15.06.2020r. osobiście do pojemnika w przedsionku szkoły bądź skanem na adres mailowy szkoły.

Potwierdzenie woli do pobrania tutaj

Rekrutacja do klas pierwszych

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Gdynia

W tym roku rekrutacja do publicznych szkół podstawowych startuje 6 maja.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni wg Załącznika do Zarządzenia nr 1916/2020/VIII/O z dnia 31.01.2020
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Adwokacka, Al. Zwycięstwa 162 do 186, Architektów, Druskiennicka, Folwarczna, Gedymina, Głowackiego, Grażyny, Grenadierów, Grodnieńska, Inżynierska od 46 numery parzyste wzwyż i od 37 nieparzyste wzwyż, Kameralna, Kiejstuta, Kirasjerów, Kłajpedzka, Kościelna, Kowieńska, Ks. Zawackiego,  Leśna, Lidzka, Miernicza, Miła, Oficerska, Olgierda, Orańska, Parkowa, Plac Górnośląski, Racławicka, Sędziowska, Spokojna, Szwoleżerów, Techniczna, Trocka, Wielkopolska do nr 299, Witolda, Wrocławska od 52 numery parzyste wzwyż i od 57 numery nieparzyste wzwyż, Źródlana) składają tylko wniosek o przyjęcie dziecka.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek wraz z załącznikami. Forma składania dokumentacji zostanie podana w późniejszym okresie,

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja 2020 r. do  29 maja 2020 r. do godz. 15.00 od  18 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 5 czerwca 2020 r.
o godz. 12.00
10 lipca 2020 r.
o godz. 12.00
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 5 czerwca 2020 r.
do 15 czerwca 2020 r.
od 10 lipca 2020 r.
do 17 lipca 2020 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 17 czerwca 2020 r.
o godz. 12.00
21 lipca 2020 r.
o godz. 12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami x 31 sierpnia 2020 r.
o godz. 12.00
 1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
  1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
  2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
  3)  niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
  4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
  5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,
  7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt,
  8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składny jest wniosek.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia określa Uchwała nr XV/334/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.12.2015 r.

RODO – rekrutacja, klauzula informacyjna

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 11 i przedszkola

Informujemy, że procedura odwoławcza od decyzji komisji rekrutacyjnej dotyczącej przyjęcia dzieci do przedszkola rozpoczyna się 8 kwietnia 2020r., (w ciągu 7 dni) będzie odbywała się z wykorzystaniem nośników elektronicznych ( email, skan )na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Z uwagi na sytuację epidemiczna w kraju rodzice wyjątkowo w tym roku potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w systemie rekrutacyjnym, gdyby były jakieś problemy z dostępem do tego systemu proszę o potwierdzenie woli pod nr tel. 58 664 69 05.

Potwierdzenia woli zbieramy do 31.03.2020r.
Prosimy nie czekać do ostatniego dnia.

 

 

OBWÓD SZKOŁY -

Adwokacka, Al. Zwycięstwa 162 do 186, Architektów, Druskiennicka, Folwarczna, Gedymina, Głowackiego, Grażyny, Grenadierów, Grodnieńska, Inżynierska od 46 numery parzyste wzwyż i od 37 nieparzyste wzwyż, Kameralna, Kiejstuta, Kirasjerów, Kłajpedzka, Kościelna, Kowieńska, Ks. Zawackiego,  Leśna, Lidzka, Miernicza, Miła, Oficerska, Olgierda, Orańska, Parkowa, Plac Górnośląski, Racławicka, Sędziowska, Spokojna, Szwoleżerów, Techniczna, Trocka, Wielkopolska do nr 299, Witolda, Wrocławska od 52 numery parzyste wzwyż i od 57 numery nieparzyste wzwyż, Źródlana,

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO I KLASY

 


Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

1        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

2        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.);

3        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła
  Podstawowa nr 11 w Gdyni, ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia
  1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
  2. Celem zbierania danych jest:

a)   rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole,

b)  wypełnianie statutowych zadań szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art. .6 ust. 1 lit. c);  art. 9 ust. 2 lit. a).

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:

a)      podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do szkoły i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom szkoły,

b)      szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,

c)      Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.

 1. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 5. W przypadku dzieci które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

10.  Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:

a)      sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,

b)      usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,

c)      ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

d)      dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).

11.  Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

12.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.

13.  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana   dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.


Jesteś tutaj: Szkoła Podstawowa i Przedszkole