sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja została podana przeglądowi i aktualizacji dnia 28.02.2023r.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP Grom w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (https://sp11gdynia.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP Grom w Gdyni
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest częściowo niezgodna: nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych i słabosłyszących. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak formularza kontaktowego, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Menu dostępności uruchamia się po naciśnięciu CTRL + U

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Adam Sarna,  adres poczty elektronicznej: a.sarna@sp11gdynia.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 664 69 05.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP Grom w Gdyni

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Wrocławskiej, nazwane: wejście główne, wejście ewakuacyjne. Dojście piesze do wejścia głównego od furtki jest równe, bez nachylenia.

Do głównego wejścia do budynku można się dostać po schodach na podest, który znajduje się na wysokości ok. 65 cm od poziomu chodnika. Schody mają 4 stopnie, przy schodach nie ma poręczy. Brak platformy lub podnośnika dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do głównego holu szkoły wchodzi się przez dwoje drzwi jednoskrzydłowych. Szerokość każdych drzwi wynosi co najmniej 90 cm. Przejście przez drzwi zewnętrzne do przedsionka dodatkowo utrudnia próg o wysokości 3,5cm, który nie jest oznaczony kontrastowo. W przedsionku wystarczająca przestrzeń manewrowa. Hol wejściowy jest przestronny, na parterze  budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim. Brak oznakowania dotykowego na posadzce.

Punkt informacyjny w postaci dyżurki, znajduje się na wprost drzwi wejściowych.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie od drzwi wejściowych, prowadzą na piętra od I do II.

Szatnie znajdujące się w budynku w piwnicy nie są przystosowane dla osób na wózkach oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak windy w budynku. Brak dostępności do tłumacza PJM.

W budynku brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parkingu znajduje się jedno miejsce samochodowe dla osób niepełnosprawnych