sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

STOŁÓWKA SZKOLNA

UWAGA!!!

Nowa stawka żywieniowa od września 2023!!!

W roku szkolnym 2023/2024 koszt obiadu to 5,25 zł.

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

Opłaty za żywienie i pobyt w przedszkolu

UWAGA!!!

Nowa stawka żywieniowa od września 2023!!!

Całodzienny koszt wyżywienia w przedszkolu w roku 2023/2024 wynosi 10,50 zł

śniadanie                3,15 zł

obiad                       5,25 zł

podwieczorek         2,10 zł

Należność z tyt. żywienia prosimy o dokonanie  do 15 każdego miesiąca

Na rachunek bankowy   tylko przelewem

77 1020 4900 0000 8902 3084 4568 – za posiłki

46 1020 1811 0000 0802 0419 1789 – godziny

Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 11

Gdynia 81-553 ul. Wrocławska 52

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar  godzin (5)

wysokość   opłaty wynosi 1zł    za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Regulamin płatności za obiady oraz korzystania ze stołówki szkolnej w SP11

Karta zgłoszenia dziecka na obiady tutaj

Informacja szczegółowa dla rodziców ( opiekunów prawnych ) ucznia

1. Z obiadów może korzystać uczeń  Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Stołówki i właściwego zachowania się na terenie obiektu ( w przypadku naruszenia ustalonych zasad dziecko zostanie wypisane z obiadów )

3. Uczniowie spożywają obiad wyłącznie w stołówce szkolnej.

4. W przypadku :przewidzianej nieobecności dziecka w szkole ( np. wycieczka , zawody sportowe ) rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej ( po tym terminie odpisy nie będą przyjmowane.

5. W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku obowiązek odwołania posiłku spoczywa na rodzicach( opiekunach prawnych ), którzy fakt ten zgłaszają do godziny 15–tej intendentce (intendent@sp11gdynia.pl), osobiście lub telefonicznie ( Tel. 58 664-69-05 ) odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy z wyłączeniem  pierwszego dnia  nieobecności.

6. Odpisy będą dokonywane od drugiego dnia od daty powiadomienia. Odpisu można dokonać tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka

7. Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane   tylko przelewem Nr konta 77 1020 4900 0000 8902 3084 4568 (dot. wpłaty przelewem) SZKOŁA POPDSTAWOWA NR 11  W GDYNI Wrocławska 52  81-553 Gdynia w tytule przelewu należy napisać: odpłatność za obiady w SP11, za jaki miesiąc podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia, ew. podać dni jeśli uczeń nie korzysta z obiadów przez cały miesiąc i uwzględnić odpisy, ale po ich wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem szkolnym.

8. Wpłata przelewem powinna wpłynąć do przedostatniego dnia roboczego.

9. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku nieterminowego dokonania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu, dziecko zostanie wypisane z obiadów. Brak wpłaty spowoduje, że uczeń nie otrzyma posiłku.

10. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice ( opiekunowie prawni ) proszeni są o kontakt z intendentką szkolną

11. Aktualne informacje oraz Regulamin Stołówki szkolnej znajdą państwo na stronie internetowej. www.sp11gdynia.pl

Jadłospis - rok szk. 2023/2024