sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

REKRUTACJA DO KLASY I

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia rozpocznie się 4 marca 2024 r., zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w  załączniku nr 2 do Zarządzeniu Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły tutaj

(rodzice dzieci zakwalifikowanych do 1 klasy składają dokument do 27.05.2024r.)

 

Zgłoszenie (wypełniają wszyscy z obwodu szkoły) tutaj

 

Wniosek z załącznikami (wypełniają rodzice zamieszkujący poza obwodem szkoły) tutaj


Lista ulic rejonowych : Adwokacka, Al. Zwycięstwa od 162 do 186, Architektów, Druskiennicka, Folwarczna, Gedymina, Bartosza Głowackiego, Grażyny, Grenadierów, Grodnieńska, Inżynierska od 46 do 126 i od 37 do 125, Kameralna, Kiejstuta, Kirasjerów, Kłajpedzka, Kościelna, Kowieńska, Leśna, Lidzka, Miernicza, Miła, Oficerska, Olgierda, Orańska, Parkowa, Pl. Górnośląski, Racławicka, Sędziowska, Spokojna, Szwoleżerów, Techniczna, Trocka, Wielkopolska od 1 do 300, Witolda,Wrocławska od 54 numery parzyste wzwyż i od 59 numery nieparzyste wzwyż, Ks. Zawackiego, Źródlana


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia

L.p.

                 Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

        Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.                               2                      3 
  1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00od 3 czerwca do 10 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
  2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Przeprowadzenie sprawdzianu  predyspozycji językowych

od 8 maja do 15 maja 2024 r.od 11 czerwca do 12 czerwca 2024 r.
 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

20 maja 2024 r. o godz. 12.0013 czerwca 2024 r. o godz. 12.00
 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych

 

 

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych

22 maja 2024 r. o godz. 12.00

 

17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00

 

 5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia      do 27 maja 2024 r.do 21 czerwca 2024 r.
 6

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych

 

 

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

28 maja 2024 r.
o godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

24 czerwca 2024 r.
o godz. 12.00

 

 7Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,                  x29 sierpnia 2024 r.
o godz. 12.00


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego
  w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;

Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;

Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44);

Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;

Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.),

Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek


RODO – rekrutacja, klauzula informacyjna