sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia, e-mail: sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo – opiekuńczej Placówki, a także promocja Szkoły.

Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego  W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy

Z zakresu ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu: 

    • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
    • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
    • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego

Klauzula rekrutacyjna szkoły/przedszkola

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z Placówki, gdy dane osobowe nie są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą