sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna zaprasza od godz. 7.00 do 17.00

 

To miejsce gdzie uczniowie mogą ciekawie spędzać czas wolny.

 

W tym roku szkolnym opiekę nad „Świetliczakami” sprawować będą: 


Kierownik świetlicy mgr Balbina Rogalka

 

mgr Pamela Chyła, mgr Monika Suchomska, mgr Magdalena Ziemińska,

mgr Weronika Halicka – Stelmaszyk, mgr Maryla Włodkowska

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres swietlica@sp11gdynia.pl

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 1. Świetlica zapewnia opiekę swoim wychowankom codziennie w godzinach od 7:00 do 17:00.
 2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.
 3. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez upoważnione osoby zgodne z Kartą Zgłoszenia.
 4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
 5. W szkole i w świetlicy obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty posiadane przez dziecko.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania wychowawców świetlicy o istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie ucznia (stan zdrowia).
 8. Za zniszczenia mienia szkolnego spowodowane przez dziecko odpowiada rodzic.


CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki opiekuńczo-wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rozwijanie zdolności, umiejętności manualnych- eksponowanie twórczości dziecięcej.
 2. Zwiększanie sprawności fizycznej.
 3. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 4. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
 5. Kształcenie umiejętności interpersonalnych w grupie.
 6. Wdrażanie do utrzymanie porządku, poszanowania przedmiotów własnych i szkolnych.
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu.

 

FORMY PRACY:

 1. Pogadanki, rozmowy tematyczne.
 2. Gry i zabawy integracyjne.
 3. Zajęcia sportowe, informatyczne, sensoryczne.
 4. Konkursy szkolne i zewnątrz-szkolne.
 5. Imprezy i uroczystości świetlicowe.