sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Drodzy Emeryci i Renciści Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni

Wszelkie dokumenty, wnioski kierowane do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa nr 11

Ul. Wrocławska 52

81-553 Gdynia

Pisma powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komisja Socjalna”.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

sekretariat szkoły: 58 664 69 05 

Terminy składania dokumentacji osób ubiegających się o świadczenia ZFŚS:

do 02.06.2023r. – wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego ( tzw. „Wczasy pod gruszą”)
wraz z PIT-em za rok 2022 ( do wglądu ) i oświadczeniem o dochodach rodziny.

Regulamin ZFŚS i wnioski do pobrania i wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.sp11gdynia.pl

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z „INFORMACJĄ” stanowiącą integralną część oświadczenia o dochodach

Informacje

Informacja:

 1. Członkami rodzin pracowników – uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są:
  a)
  Współmałżonek w przypadku, gdy nie znajduje się w separacji,
  b)Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia, jeżeli dziecko osiągnęło 26 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do korzystania z funduszu przedłuża się do zakończenia tego roku studiów, natomiast jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku ( po przedstawieniu dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ).
 2. Naukę dzieci od 16 do 26 roku życia należy udokumentować kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 3. Należy podać kwotę dochodu na podstawie PIT – u za ubiegły rok kalendarzowy, wykazywany jest dochód wszystkich uprawnionych do korzystania z ZFŚS.
 4. Pracodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o środki z ZFŚS – przedstawienie do wglądu dokumentu zeznania podatkowego za ubiegły rok kalendarzowy.
 5. W celu prawidłowego naliczenia odpisu na ZFŚS zgodnie z art. 53 ust. 2 KN pracodawca zastrzega sobie prawo do przedstawienia do wglądu dokumentu PIT 40A za ubiegły rok kalendarzowy przez nauczycieli emerytów, rencistów, nauczycieli przebywających na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym.
Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku / oświadczenie o dochodach do pobrania tutaj

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH UPRAWNIONEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH tutaj