sekretariat: 58 664 69 05 sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

 

 

Informacje o egzaminie klas 8
OKE - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, jako administrator danych osobowych przekazuję informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych oraz analizy ich wyników.
W odniesieniu do wszystkich ww. egzaminów niniejsza informacja dotyczy odpowiednio przetwarzania danych osobowych niepełnoletnich uczniów i kierowana jest zarówno do uczniów, jak i ich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49.
II. Inspektor Ochrony Danych
W OKE w Gdańsku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw drogą mailową: iod@oke.gda.pl lub pisemnie na adres siedziby OKE, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), tj. w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych oraz analizy ich wyników.
IV. Źródło pochodzenia danych
Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest deklaracja przystąpienia do egzaminu oraz inne dokumenty złożone w szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu.
V. Odbiorcy danych
Dane osobowe gromadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku mogą zostać przekazane:
1. podmiotom uprawnionym na podstawie:
a. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1457);
b. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.);
c. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017, poz. 60);
d. ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 2169 ze zm.);
2. współpracownikom OKE w Gdańsku;
3. podmiotom na podstawie zawartych umów/porozumień o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a w szczególności:
a. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa;
b. podmiotom świadczącym usługi na rzecz statutowych działań OKE w Gdańsku;
c. podmiotom zapewniającym utrzymanie systemów informatycznych.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
VII. Okres przechowywania danych
Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji przez państwowe jednostki budżetowe.
VIII. Prawa
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) ograniczenia przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu wykonania swoich praw, należy pisemne żądanie skierować pod adres email: komisja@oke.gda.pl, przesłać je pocztą na adres siedziby OKE lub złożyć osobiście w siedzibie OKE. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
VIII. Przetwarzanie w systemie informatycznym i profilowanie
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany w dedykowanym systemie elektronicznym, o którym mowa:
1. w odniesieniu do egzaminu ósmoklasisty – w § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.)
2. w odniesieniu do egzaminu gimnazjalnego – w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)
3. w odniesieniu do egzaminu maturalnego – w § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
2223, ze zm.)
4. w odniesieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz. 673, ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1663),
wydanych na podstawie art. 44zzza (rozporządzenia wymienione w pkt. VIII 1–3) oraz art. 44zzzv (rozporządzenie wymienione w pkt VIII 4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

 

Wyniki egzaminów